Regulamin sprzedaży kursów online Zostań Muzykiem 

Dzień dobry!

Nazywam się Tomasz Rosłon i jestem twórcą kursów on-line, które możesz kupić pod adresem https://zostanmuzykiem.pl/

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Tomasz Rosłon, Klawiton Edukacja Artystyczna Tomasz Rosłon, Al. Dzieci Polskich 92, 04-730 Warszawa, NIP: 1132806108, REGON: 365550195.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail tomek@zostanmuzykiem.pl oraz numerem telefonu 791-757-755 w dniach poniedziałek – wtorek w godzinach 13:30 – 18:30.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs – kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również  i Kupującym,
 4. Operator Płatności – Tpay
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zostanmuzykiem.pl/regulamin/
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://zostanmuzykiem.pl
 7. Sprzedawca – Tomasz Rosłon, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Klawiton Edukacja Artystyczna Tomasz Rosłon”, Al. Dzieci Polskich 92, 04-730 Warszawa, NIP: 1132806108, REGON: 365550195.
 8. Użytkownik – każda osoba zapisująca się na Newsletter lub korzystająca odpłatnie z Materiałów Sprzedawcy.
 9. Newsletter – wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach Sprzedawcy, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Sprzedawca uzna za wartościowe dla Użytkownika, przesyłane do społeczności https://zostanmuzykiem.pl/
 10. Materiały – treści cyfrowe dostarczane Użytkownikom w zamian za zapis do Newslettera lub odpłatnie.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 1. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 1. W sytuacji, w której korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Stronie.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail tomek@zostanmuzykiem.pl W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 4

Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs. 
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5

Udostępnienie Kursu

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. 
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 1. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://zostanmuzykiem.pl/formularze-do-pobrania/ jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady wyłączona jest w stosunku do Kupujących innych niż Konsument.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://zostanmuzykiem.pl/formularze-do-pobrania/ jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://zostanmuzykiem.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Opinie

Mając na celu poprawne funkcjonowanie strony Zostań Muzykiem dostępnej pod adresem https://zostanmuzykiem.pl/ przedstawiam proces, w jaki pozyskuję opinie dotyczące Kursów. 

 1. Opinie zbierane są nieodpłatnie.
 2. Opinie zbieram od zweryfikowanych uczestników kursów Zostań Muzykiem. Zwracam się do nich mailowo lub wysyłam wiadomość w serwisie Facebook z prośbą o nagranie lub napisanie opinii.
 3. Opinie od Kursantów zamieszczam na stronie https://zostanmuzykiem.pl/ oraz na stronach z ofertami określonych produktów.
 4. Opinie umieszczam także w swoich mediach społecznościowych.
 5. Opinie są zbierane od realnych i potwierdzonych Klientów.
 6. Opinie weryfikuję samodzielnie. 
 7. Nie wszystkie opinie są publikowane.

§ 11

Newsletter i Lead Magnet

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie Materiałów, za które Użytkownik nie wnosi żadnej opłaty pieniężnej. Zamiast tego Użytkownik dostarcza Sprzedawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany otrzymaniem Materiałów bez podawania swoich danych, może to zrobić odpłatnie. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Od chwili użycia linku aktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika lub w przypadku zawarcia umowy (dotyczy płatnego dostępu), następuje zawarcie umowy na świadczenie usługi dostępu Materiałów.
 4. W celu świadczenia usługi Newsletter, Sprzedawca będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 5. By korzystać z usługi Newsletter Użytkownik powinien:
 1. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usługi Newsletter.
 2. Zgody mogą zostać wycofane w dowolnym momencie. Skutkuje to zakończeniem świadczenia usługi Newsletter.
 3. Użytkownik będący Konsumentem na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usługi dostępu do Materiałów w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, wysyłając Sprzedawcy oświadczenie na adres tomek@zostanmuzykiem.pl
 4. Użytkownik może wypisać się z usługi Newsletter w dowolnym momencie. Dokona tego klikając w link dezaktywacyjny “Unsubscribe” w wiadomości e-mail od Sprzedawcy.
 5. Wszelkie treści oraz Materiały wysyłane w związku z korzystaniem z usługi Newsletter są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 12

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2023

WYŚLIJ PYTANIE

Zwykle odpowiadamy w ciągu paru godzin na Twojego maila lub oddzwaniamy, jeśli podasz nr telefonu (wybierz wygodniejszą opcję).